PLC18V8ZIDB Similar

 • PLC18V8Z25A
  • 4.5-5.5 V, zero standby power CMOS versatile PAL device
 • PLC18V8Z25DB
  • 4.5-5.5 V, zero standby power CMOS versatile PAL device
 • PLC18V8Z25DH
  • 4.5-5.5 V, zero standby power CMOS versatile PAL device
 • PLC18V8Z25N
  • 4.5-5.5 V, zero standby power CMOS versatile PAL device
 • PLC18V8Z35A
  • 4.5-5.5 V, zero standby power CMOS versatile PAL device
 • PLC18V8Z35D
  • 4.5-5.5 V, zero standby power CMOS versatile PAL device
 • PLC18V8Z35D
  • 4.5-5.5 V, zero standby power CMOS versatile PAL device
 • PLC18V8Z35DB
  • 4.5-5.5 V, zero standby power CMOS versatile PAL device

PLC18V8ZIDB Datasheet and PLC18V8ZIDB manual

Manufacturer : Philips 

Packing : SSOP 

Pins : 20 

Temperature : Min -40 °C | Max 85 °C

Size : 247 KB

Application : 4.5-5.5 V, zero standby power CMOS versatile PAL device 

PLC18V8ZIDB PDF Download